Vladimír Justl o knize Vladimír Holan básník

15.09.2010  |  rubrika: Zápisky o knihách

Citace z posudku k monografii Vladimír Holan básník.


Materiálově je Křivánek vyčerpávající, v interpretaci přesvědčivý, ve výsledném celku jedinečný. Své názory a výdobytky svého bádání a analýz konfrontuje s podstatnou literaturou o Holanovi, od recenzí prvních knížek po nedávné syntetické studie (Kožmín, Vaňková, Opelík). Křivánkova rozsáhlá monografie má tyto základní znaky:

  1. Materiálově je vyčerpávající.
  2. Tvůrčím způsobem, suverénním gestem pracuje nejen s autorovými texty, ale také s literaturou o básníkovi (součástí knihy je základní, impozantní, obsáhlý soupis bibliografie).
  3. Zná dokonale Holanovu biografii, souvislosti literární i společenský kontext. Svědčí o tom celý rukopis a zvláště Kalendária Holanova života a díla.
  4. Celá práce dokazuje autorovu odbornou připravenost, vědecký přístup ke zvolené problematice a metodologickou suverénnost při výkladu.
  5. Rukopis není zatížen úhybnou terminologií, je srozumitelný a nezapře, že autorem je básník, pedagog, kritik. Je to patrné nejen v jeho literárním projevu, ale také v pochopení Holanovy poetiky, v určení jeho místa v oblasti poezie.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že Křivánkova práce je jedinečná, nebojím se říci do jisté míry monumentální. Vladimír Křivánek napsal monografii v plném významu toho slova: je to vidoucí popis a hlubinný výklad díla s pochopením a porozuměním pro jeho jedinečnost. Jde o práci, která si zaslouží maximální porozumění, úctu a náležité ocenění.

doc. PhDr. Vladimír Justl, CSc.